Thursday, 12 February 2009

Xiao Bai + Xiao Bai = ??

CC asked me this qian bian wen da ti...

Q: Xiao Bai + Xiao Bai = ??

scroll down

A: xiao3 bai2 tu4 (xiao bai TWO) meaning rabbits
-______________-|||